Pravidla slušného návštěvníka lesa:  

1. Nedělat hluk 

Když je lesní zvěř stresovaná a nemá klid, je nucena zdržovat se na stanovištích, která neodpovídají jejím přirozeným potřebám a kde nemá dostatek potravy. Když může lesní zvěř přijímat potravu rovnoměrně v průběhu celého denního cyklu, ovlivňuje to nejen její kondici a zdravotní stav, ale má to především velký význam pro snížení rozsahu škod na lesních porostech. Pokud může např. jelen přijímat potravu v jarních měsících potravu pouze v noci, má narušený potravní cyklus a způsobuje téměř šestinásobně vyšší ohryz než při celodenní možnosti příjmu potravy, v zimě více než třikrát. Srnčí zvěř musí přijímat potravu prakticky každé 2 hodiny. Větší část příjmu potravy včetně přežvykování připadá na denní dobu, která je značně ovlivněna pohybem lidí v krajině. Stresovaná (a nyní nepřijatelně přemnožená) zvěř pak hledá klid i potravu v hustých lesních mlazinách, kde dochází ke zvýšenému poškozování porostů. Poškozené dřeviny jednak snižují přírůstek do výšky, ale jsou také náchylnější k napadení hmyzími škůdci (pilořitky, tesaříci, kůrovci) a dřevokaznými houbami. Infekce vniká do stromu v místě poranění. Houba způsobuje rozklad dřevní hmoty a oslabení až předčasnou smrt dřeviny. Z takového stromu už nebude dobré dřevo na dům, na nábytek, na hračky...

2. Psa mít vždy na vodítku

Aby se nevymkl vlivu svého pána (ztráta kontroly chování pejska, jeho ovládání a přivolání) a aby neohrožoval nejen lesní zvěř (štvaní může způsobit poranění nebo i skon lesní zvěře), ale i ostatní návštěvníky lesa nebo osoby, které v lese pracují.

3. Nepoškozovat stromy a keře 

Odlomenými větvemi nebo poškozenou borkou vniká do stromu infekce - ohrožení dřevokaznými houbami a následné oslabení stromů proti útoku hmyzích škůdců a větru.

4. Nevstupovat do míst, kde probíhá těžba, manipulace nebo doprava dříví 

Je zde vysoké riziko pádu stromu nebo větve, ohrožení technikou. V žádném případě si nehrát na skládkách dřeva, kde hrozí vysoké nebezpečí úrazu uvolněním klád. Zejména během jara a podzimu probíhají sezónní práce, vlastníci lesů bojují s kůrovcovou kalamitou - dřevo je nutné těžit a vyvážet z lesa ven.

5. Nevstupovat do oplocenek

Ty tady nejsou jenom tak, ale chrání stromky před zvěří, nebo do míst označených zákazem vstupu.

6. Nejezdit (nebo i parkovat) v lese autem nebo jiným motorovým vozidlem

Pojíždění vozidel v lese může způsobit poškození borky stromu, povrchových vrstev lýka, případně i poškození dřeva do různé hloubky. U podzemních částí může dojít k porušení, zlomům a vytrhávání kořenů, snížení mechanické pevnosti kořenového systému a zhoršení dostupnosti vody a živin. V místě poranění může vniknout do dřeviny infekce. Dřevina tak může být napadena dřevokaznou houbou, je oslabena její imunita a hrozí následné napadení dalšími škůdci. Ze stejných důvodů, ale také z důvodu bezpečnosti návštěvníků a omezení nadměrného vyrušování zvěře se smí v lese jezdit na kole nebo běžkách, sáňkách, na koni atp. jen po vyznačených stezkách.

7. Sbírat lesní plody jen pro svou potřebu  

A postupovat při tom způsobem, který nepoškozuje les (ne hřebenem). Měli bychom si uvědomit, že nejsme primárními strávníky. Dary lesa rostly pro zvěř a ptactvo. Doby, kdy lidé řešili sběrem hub hlad, jsou naštěstí za námi (houbám se kdysi přezdívalo "maso chudých"). V řadě evropských zemí je sběr hub omezen a zpoplatněn např. v severní Itálii, Rakousku a ve Švýcarsku. V Nizozemí je sběr hub zakázán úplně. Němci (s výjimkou Bavorů), Britové a Skandinávci houby nesbírají. U nás je sběr lesních plodů hub a bylin zakázán jen v národních parcích a ve vojenských lesích.

8. Nerozdělávat v lese oheň 

Otevřený oheň se nesmí rozdělávat v lese, ale ani ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Oheň nikdy nerozděláváme v bezprostřední blízkosti stromu nebo pařezu - mohl by prohořet do kořenů a pod zemí se šířit. Pozor na převislé větve. V lese se nesmí ani kouřit a odhazovat hořící nebo doutnající předměty - odhozený nedopalek cigarety bývá nejčastější příčinou lesních požárů a během pár minut zničí mnohaletou práci několika generací lesníků. Následkem mohou být mnohamiliónové škody na lese i tragické následky pro lesní zvěř či návštěvníky lesa.  

9. Netábořit v lese

V lese je zakázáno tábořit mimo vyhrazená místa. 

10. Nezanechávat po sobě v lese odpadky

Mnoho lidí si stále plete lesy se skládkami. V lese najdete odhozené pneumatiky, stavební odpad, plechy, konzervy... atd. Pro obyvatele lesa i les samotný jsou vážným ohrožením. Víte, že některé předměty se v přírodě vůbec nerozloží? Např. pneumatika, polystyren nebo struna do sekačky. Až za tisíce let se rozloží sklo. Baterie se rozloží za 200 až 500 let, dětská plena za 250 let. PET láhev stejně jako tetrapaková krabice za 100 let.

Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Voštice 130, Litomyšlské předměstí
56601 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto