Území lesního hospodářského celku (LHC) Městské lesy Vysoké Mýto je rozděleno na dva lesnické úseky - Knířov a Rzy.

Geomorfologicky se jedná o členité území a o plošiny, které přecházejí krátkými svahy do údolí Vysokomýtské kotliny. Nejnižší kóta je u obce Rzy, 254 m n. m. a nejvyšší „vrchol“ je v jižní části v blízkosti obce Javorník, 465 m n. m. Celé území leží v povodí Labe.

Klimaticky náleží dané území do oblasti mírně teplé až teplé s dlouhým létem (teplým a suchým) a krátkou zimou (mírně teplou a suchou) s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Z geologického hlediska se jedná o střídání poloh vápnitých jílovců, slínovců a vápnitých pískovců. Obecně se těmto sedimentům říká opuky. Zvětráním těchto hornin vznikají půdy charakteru půdního typu pararendziny, rendziny a kambizemě. V blízkosti vodotečí a pramenišť jsou to oglejené půdy a gleje. Druhem se jedná o hluboké hlinité, hlinitojílovité a jílovitohlinité půdy. Jsou to převážně půdy vysýchavé se sklonem k degradaci, dle trofnosti živin jsou bohaté.

Území je tvořeno silně zkulturnělou krajinou s ochuzenou flórou nižších poloh, převážně hercynského původu. Potenciální přirozenou vegetací jsou dubohabřiny a v lesích se vyskytuje běžná lesní fauna.

LHC Městské lesy Vysoké Mýto leží ve dvou přírodních lesních oblastech: 17 Polabí (41%) a 31 Českomoravské mezihoří (59%).

Území LHC Městské lesy Vysoké Mýto se nachází ve 2. (70%) a 3. (30%) lesním vegetačním stupni.

Plošně nejrozšířenějšími lesními typy jsou 3K5 - Kyselá dubová bučina borůvková na svazích a plošinách, 2O2 - Jedlobuková doubrava válečková na plošinách a 2P5 - Kyselá jedlová doubrava borůvková na plošinách.

Na území LHC Městské lesy Vysoké Mýto jsou téměř v rovnovážném stavu jehličnany - 57 % plochy porostní půdy a listnáče 43 % z celkové plochy porostní půdy. Nejvyšší zastoupení mají dub 27 %, smrk 25 % a borovice 24 %, následují modřín 6%, jasan 5 % a buk 5%. Ostatní dřeviny se pohybují okolo nebo pod 1 % plošného zastoupení.

Lesní škodliví činitelé

Abiotické vlivy

Vlivem atmosférických jevů zažíváme v posledních letech nejvyšší globální teploty v historii plošného hodnocení územních teplot.

Abiotickým příčinám poškození lesních porostů na území LHC Městské lesy Vysoké Mýto dominuje sucho a vítr. Škody sněhem, námrazou a ostatními abiotickými faktory jsou prozatím zanedbatelné.

Biotičtí činitelé

Od r. 2022 došlo k významnému poklesu škod biotickými škodlivými činiteli. V podstatě se výhradně jedná o poškození způsobené dlouhodobě přemnoženým podkorním hmyzem. I přes meziroční zlepšení situace však nelze hovořit o získání kontroly nad populacemi kůrovců. Lýkožrout smrkový se stále nachází ve zvýšeném až kalamitním stavu!

Kromě kůrovců na smrku se z lesnicky významných dřevokazných a podkorních druhů hmyzu na majetku vyskytují: lýkožrout vrcholkový na borovici, lýkožrout modřínový a tesařík modřínový na modřínu, smolák jedlový a lýkožrout prostřední na jedli, bělokaz dubový na dubu a lýkohub jasanový a zrnitý na jasanu.

Z listožravého a savého hmyzu působí škody pilatka smrková, pouzdrovníček modřínový, korovnice kavkazská a obaleč dubový.

Ve smrkových a borových kulturách škodí klikoroh borový, provádíme preventivní případně kurativní postřik insekticidem.

Pro udržení škodlivého hmyzu v základním stavu, je nutná neustálá kontrola svěřeného lesního majetku a účinné preventivní a asanační metody. 

Spárkatá zvěř, v našich podmínkách srnčí a daňčí zvěř má při překročení únosných početních stavů významný negativní vliv na mladé lesní kultury. Kromě vlastních škod okusem a vytloukáním vznikají ekonomické ztráty na přírůstu a ovlivnění rozsahu a kvality obnovy umělé nebo přirozené. A samozřejmě rostou výdaje na prostředky vynaložené na ochranu kultur před zvěří.

Z houbových a ostatních patogenů se vyskytují sypavka borová, václavka smrková (působí významné škody na jehličnanech hnilobou dřeva při bázi kmenů), nekróza jasanu a tracheomykóza dubu. 

Poškození lesních porostů jde ruku v ruce s klimatickými faktory. Zvyšuje se hrozba poškození větrnými polomy staticky labilních lesních porostů. Přemnoženým podkorním hmyzem bude ohrožena celá řada dalších dřevin. Může docházet i nadále k oslabení dřevin a výskytu dalších patogenů a komplexních chorob.

Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Voštice 130, Litomyšlské předměstí
56601 Vysoké Mýto

Vysoké Mýto